Documentos de Adhesión:

A entidade interesada poderá cursar a solicitude de adhesión a Culturmar a través do enderezo electrónico secretaria@culturmar.org, achegando a seguinte documentación debidamente cumprimentada e asinada:

1. Solicitude de admisión

2. Folla de datos da entidade

3. Copia do NIF e dos estatutos vixentes visados pola Xunta de Galicia

4. Breve memoria de actividades

5. Aval de apoio dunha das entidades federadas

6. Documento de domiciliación bancaria

7. Certificación do secretario do acordo de adhesión a Culturmar

Consonte os seus estatutos, a incorporación da entidade solicitante como membro de pleno dereito producirase por acordo da Asemblea Xeral de Culturmar, a proposta da xunta directiva, na primeira asemblea xeral convocada tras rexistrarse a solicitude con toda a documentación anexa, sempre que sexa coa suficiente antelación á convocatoria da Asemblea, e en todo caso nun período non inferior a 15 días antes da celebración da mesma.