Eventos
Folio
Nome da embarcación
Eslora do casco (metros)
Calado (metros)
Ten Bauprés
Peso (toneladas)
Tipo de aparello
Ano de construción
Material do barco
Motor
Tipoloxía do barco
Nome da nova tipoloxía
Historia
Imaxe
Portos
Nome do novo porto
Asociación
Responsable da embarcación
Número de tripulantes
Día de acceso
Hora da chegada (aproximado)
Teléfono de aviso urxente
Email do responsable
Acepto os termos

Todas as embarcacións inscritas, obrigatoriamente teñen que: -estar ao día nos seguros que lles correspondan/ -ter a bordo os medios de auxilio e salvamento que necesiten por lei/ -ter aboias de defensa para os amarres e o material necesario para o fondeo/ -cumprir o plan de navegación que estableza a Comisión de Navegación e que diariamente se marcará na reunión de patróns/ -amarrar ou fondear unicamente no lugar que a organización do Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Ao realizar esta inscrición acepto as normas anteriormente indicadas e comprométome a cumprilas.

Informamos que os datos personais facilitados serán responsabilidade da FEDERACION GALEGA POLA CULTURA MARITIMA E FLUVIAL coa finalidade de xestionar a súa participación no Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, todo baixo a lexitimación outorgada polo seu consentimiento expreso. Non se cederán datos a terceiros alleos ao Comité Organizador do Encontro salvo obrigas legais. Non obstante, é posible que determinados encargados do tratamento externos, poidan acceder a estes datos para a necesaria prestación do servizo. En canto aos seus dereitos poderá acceder, rectificar e suprimir os datos, limitalos ou incluso oporse ao tratamiento. Máis información sobre protección de datos en www.culturmar.org.