O patrimonio non existe na nova Ley de Navegación Marítima

No sitio web do Ministerio de Justicia pódese acceder ao Anteproyecto de ley de navegación marítima.

Como indicaba X.A. Ochoa nun comentario anterior, non hai ningunha referencia a barcos históricos, tradicionais ou de interese patrimonial.
Queda agora volver activar o movemento social para que se recoñeza a súa existencia e a necesidade dunha normativa específica.